Algemene voorwaarden

 

1.       Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het open aanbod van EFTPraktijk – De Brug van Mirry Romeijn, Smalweer 1 in Sliedrecht.
Het betreft activiteiten op het gebied van therapie/coaching.

2.       Deelname

Deelname aan een behandeltraject start na een kennismakinggesprek door Mirry Romeijn met de cliënt. Tijdens dit gesprek worden inhoud en indien bekend, aanpak of duur van de activiteit overeengekomen. Aanpassingen hiervan geschieden altijd in overleg met de cliënt.

3.       Vertrouwelijkheid

De door de cliënt verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Dit geldt voor alle informatie die als vertrouwelijk wordt verstrekt en voor alle andere informatie die redelijkerwijs als zodanig kan worden beschouwd.

4.       Annulering door de cliënt

Een consult dient minstens 24 uur voordat het zou plaatsvinden te worden geannuleerd. Zo niet, dan wordt het volledige verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

5.       Annulering door EFTPraktijk-De Brug

EFTPraktijk-De Brug behoudt zich het recht voor om in gevallen waarin sprake is van overmacht de datum, aanvangstijd en/of plaats van het consult te wijzigen, dan wel, in overleg met de cliënt, het consult door een ander daartoe gekwalificeerd persoon te laten uitvoeren.

6.       Aansprakelijkheid en vrijwaring

a. Aansprakelijkheid

  • EFTPraktijk-De Brug aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie door de cliënt van de inhoud van de gegeven consulten.
  • EFTPraktijk-De Brug aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
    - overmacht
    - een doen of nalaten door de cliënt

b. Vrijwaring

  • EFTPraktijk-De Brug is gevrijwaard voor alle aanspraken van derden terzake van door EFTPraktijk-De Brug uitgevoerde activiteiten op het gebied van  therapie/coaching, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van bewuste roekeloosheid van de kant van EFTPraktijk-De Brug en de cliënt bovendien aantoont dat hem/haar terzake geen enkel verwijt treft.
  • De geboden technieken zijn niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt om een arts te consulteren om strict medische klachten uit te sluiten.
  • Indien de cliënt wil stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen de cliënt en de arts of betreffende beoefenaar van deze andere discipline.
  • De cliënt blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor wat hij/zij zelf met de geboden technieken doet, en deze verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de therapeut.
7.       Betalingsvoorwaarden

Bij het eerste contact of bij het intakegesprek wordt de cliënt op de hoogte gesteld van het dan geldende tarief van EFTPraktijk-De Brug. Tevens wordt in dit gesprek de betalingswijze vastgesteld.

Betalingen dienen contant plaats te vinden na afloop van elk consult. Er is geen mogelijkheid om te pinnen.
Bij contante betaling wordt een factuur verstrekt.
Voor zover EFTPraktijk-deBrug verplicht wordt omzetbelasting in rekening te brengen, komt deze ten laste van de cliënt.

Bij te late betaling is de wettelijke rente verschuldigd.
Eventuele kosten van invordering zijn altijd ten laste van de cliënt.

Een cliënt kan zich nimmer beroepen op schuldverrekening.

8.      Klachten en geschillen

Misverstanden en communicatieproblemen kunnen overal voor komen, ook in een therapeutische setting. Een goed gesprek is vaak verhelderend. Mocht de klacht niet bevredigend zijn opgelost, dan kan deze worden voorgelegd aan het Nibig, het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg. EFTPraktijk-de Brug is hierbij aangesloten en voorziet hiermee in de klachten- en geschillenregeling volgens de Wkkgz.


Sliedrecht, december 2016